YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Ishiyama Temple
1946
Print
2001.150

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Linnoji Garden
1941
Print
2001.151

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Morinji in spring
1951
Print
2001.152

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Mt Fuji from Nagoaka, morning
1962
Print
2001.153

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Mt Fuji from Ohito, autumn
1962
Print
2001.154

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Mt Fuji from Ohito, morning
1962
Print
2001.155

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Nikko
1940
Print
2001.156

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Rice-field in Suizu
1951
Print
2001.157

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Shirasagi Castle
1942
Print
2001.158

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Shrine of the paper-makers, Fukui
1951
Print
2001.159

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Stone lanterns
1941
Print
2001.160

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


Village of plums
1951
Print
2001.161

YOSHIDA, Toshi 1911-1995


(Mt Fuji) From Katsuragi-Yama
1962
Print
2001.162
Print | Results 1 to 13 of 13 « Previous page | Next page »